Sustainability Symposium - Arrangeras av FAR

Program 2023

08:00

Registeringen öppnar - kaffe och smörgås serveras

09:00

Ordförande hälsar välkommen och introducerar dagens program

Fredrik Walmeus, Deloitte

Fredrik Walméus

Fredrik Walméus är Partner på Deloitte där han ansvarar för Deloittes IFRS Centre of Excellence i Stockholm och arbetar med rådgivning inom finansiell rapportering, IFRS

09:10

Statusuppdatering och bakgrund till EU:s översyn av kraven på hållbarhetsrapportering

CSRD och ESRS är en del av EU:s gröna giv med där samverkande lagstiftningskrav införs successivt. Målet med handlingsplanen för hållbar finansiering är att omorientera kapitalflöden mot hållbara investeringar. Relevant, jämförbar och tillförlitlig hållbarhetsinformation är en förutsättning för att uppnå dessa mål. Som en del av genomförandet av handlingsplanen har ett antal rättsakter antagits, bl.a. CSRD och ESRS. I detta föredrag förklarar Charlotte hur regelverken hänger ihop och vad det innebär för rapporteringskraven på svenska företag.

Charlotta Söderlund, EY

Charlotte Söderlund

Charlotte Söderlund är Associate Partner på EY och en av Sveriges främsta experter inom hållbarhetsrapportering. Hon är bl.a. medlem av EFRAGs Sustainability Reporting Board, ledamot

09:40

Det dubbla väsentlighetsperspektivet

Ett centralt begrepp i CSRD är det dubbla väsentlighetsperspektivet. Hållbarhetsrapporten ska innehålla information både om påverkan på miljö och människor, och information om finansiell väsentlighet, hur hållbarhetsfrågor påverkar företagets utveckling, ställning och resultat. Kort sagt – hur företaget påverkar sin omgivning och hur omgivningen påverkar företaget. Många menar att detta är avgörande för hur väl ett företag lyckas med sin hållbarhetsrapportering. Torbjörn förklarar närmare.

Torbjörn Westman, KPMG

Torbjörn Westman

Torbjörn Westman är Partner inom KPMG Assurance Services och Head of Assurance på KPMG Sverige. Han har över 15 års erfarenhet som riskkonsult och revision

10:10

Kaffe

10:30

Senaste nytt från standardsättaren EFRAG

EFRAG, European Financial Reporting Advisory Group, har ansvaret för att ta fram de europeiska standarderna för hållbarhetsrapportering, ESRS. Ett utkast till tolv sektorövergripande standarder har överlämnats till EU-kommissionen. Kommissionen ska nu konsultera länder och organ inom EU innan standarderna kan antas som delegerade akter. Presentationen syftar till att ge dig information om den vägledning EFRAG erbjuder för att ditt företag skall kunna ta fram en granskningsbar rapport av hög kvalité.

Chiara del Prete medverkar via video.

11:20

Senaste nytt från standardsättaren ISSB

Det oberoende standardsättande organet ISSB, International Sustainability Standards Board, arbetar med sina två första standarder, IFRS S1 General Requirements – anger de övergripande principerna för presentation av väsentliga hållbarhetsrelaterade risker och möjligheter och IFRS S2 Climate-related Disclosures, klimatrelaterade risker och möjligheter. Syftet att utveckla och förbättra globala hållbarhetsredovisningar. I denna presentation får vi höra direkt från ISSB om vad som är aktuellt avseende innehållet i kommande regelverk, och hur det påverkar ditt företags rapportering.
Sam Prestidge, IFRS

Sam Prestidge

Sam Prestidge is the ISSB Technical Staff Strategy Lead having worked for the IFRS Foundation for 8 years. Sam oversees much of the ISSB’s engagement with jurisdictions, including running the Jurisdiction Working Group, the Sustainability Standards Advisory Forum and bilateral engagement with jurisdictions on interoperability, including with the European Union.

12:00

LUNCH

13:00

Klimatarbete och rapportering: Erfarenheter från arbetet med att ta fram en rapport av hög kvalitet

Genom CSRD införs ökade krav på transparens om bolagens klimatarbete. För att klara av de utökade rapporteringskraven krävs processer för att identifiera och bedöma risker och möjligheter. Även processer för insamling av data för uppföljning av mål och mätetal är centrala. Här får du höra om SSAB:s erfarenheter av att sätta klimatmål och rapportera på arbetet med att minska utsläppen: vilka har framgångsfaktorerna varitoch hur förbereder man sig för CSRD?

Anna Viefhues, SSAB

Anna Viefhues

Anna Viefhues är ESG manager på SSAB och har lång erfarenhet inom finans, strategi och kommunikation. 

13:40

Paneldebatt: Rapportering av hållbarhetsfrågor i värdekedjan:
Hur långt sträcker sig ansvaret?

En hållbarhetsrapport som upprättas i enlighet med de nya rapporteringsstandarderna ska innehålla information från enheter i värdekedjan som är väsentliga med avseende på påverkan, risker och möjligheter. Informationskravet omfattar både direkta och indirekta affärsförbindelser, både uppströms som nedströms. Begränsad rådighet över enheter i värdekedjan kan begränsa möjligheten till informationsinhämtning. Hur långt sträcker sig ansvaret och vad innebär rimliga ansträngningar för att inhämta information? Denna och närliggande frågeställningar diskuteras i denna panel.

Moderator

Mikael Scheja

Mikael Scheja är Ekonomie Dr, redovisningsspecialist och Partner på PwC där han är ansvarig för hållbarhetsrapportering. Mikael är även medlem av Rådet för finansiell rapporterings

Panel

Ida Bohman Steenberg

Ida Bohman Steenberg

Ida Bohman Steenberg är Head of Sustainability på Tieto EVRY. Hon har tidigare arbetat med hållbarhetsfrågor på Vattenfall och EY.

Håkan Gabrielsson, Boliden

Håkan Gabrielsson

Håkan Gabrielsson är CFO på Boliden och har tidigare haft edande befattningar inom ekonomi- och finans på Fagerhult, Sapa och Ericsson.

Johan Henningsson, Forever Sustainable

Johan Henningsson

Johan Henningsson är Advisor på Forever Sustainable Business. Tidigare var Johan hållbarhetschef på Svensk Exportkredit och har lång erfarenhet av hållbar finansiering. Johan har en

Mats W Lundberg, Sandvik

Mats W Lundberg

Mats W Lundberg är Head of Sustainability på Sandvik. Han har varit i olika befattningar på Sandvik sedan 2010 och tillträdde rollen som hållbarhetschef för koncernen

14:20

Kaffe

14:50

Paneldebatt: Data- och systemmässiga krav och önskemål för hållbarhetsrapporteringen

De nya rapporteringskraven ställer höga krav på bolagen att identifiera rapporteringsområden och att etablera interna system och processer för att fånga och kvalitetssäkra data. Hur gör man detta i praktiken, vilka system för uppföljning och rapportering finns att tillgå? Och inte minst – vilka krav och önskemål har man från det rapporterande bolagets sida?

Moderator

Karl Orrling

Karl Orrling

Karl är CFO på StormGeo, ett världsledande företag inom Weather Intelligence och avancerad Data Science. Dessförinnan var han Regional Finance Director på Alfa Laval Nordic

Panel

Adrian Fintling

Adrian Fintling

Adrian är Senior Manager Risk Advisory, Sustainability & Climate på Deloitte.

Dietmar Steinbichler, SAP

Dietmar Steinbichler

Dietmar Steinbichler är informationsarkitekt på SAP med fokus på hållbarhetsrapportering. Han har haft olika rollen inom SAP sedan 2008.

Tobias Åhman, Alfa LAval

Tomas Åhman

Tomas Åhman är Sustainability Finance Lead & Business Controller på Alfa Laval.

15:30

Sambandet mellan finansiell och icke-finansiell information

Intresset, förväntningar och krav på information om hur bolagens värdeskapande påverkar och påverkas av klimatförändringar ökar. Investerare och användare av finansiell information vill förstå hur bolagen påverkar och bidrar till att uppnå uppsatta klimatmål, liksom hur bolagens marknader och affärsmodeller påverkas av klimatförändringar. Detta avslutande föredrag handlar om bryggan och sambandet mellan den traditionella finansiella rapporteringen och hållbarhetsrapporteringen.

Fredrik Walmeus, Deloitte

Fredrik Walméus

Fredrik Walméus är Partner på Deloitte där han ansvarar för Deloittes IFRS Centre of Excellence i Stockholm och arbetar med rådgivning inom finansiell rapportering, IFRS

16:00

Ordförande summerar och avslutar konferensen