Program
Sustainability symposium

08:00

Registeringen öppnar - kaffe och smörgås serveras

09:00

ORDFÖRANDE HÄLSAR VÄLKOMMEN OCH INTRODUCERAR DAGENS PROGRAM

Fredrik Walmeus, Deloitte

Fredrik Walméus

Fredrik Walméus är Partner på Deloitte där han ansvarar för Deloittes IFRS Centre of Excellence i Stockholm och arbetar med rådgivning inom finansiell rapportering, IFRS och hållbarhetsrapportering. Fredrik är även verkställande ledamot i Rådet för Finansiell Rapportering och styrelseledamot i EFRAG.

09:10

Statusuppdatering kring pågående arbete avseende implementeringen av CSRD och ESRS

I och med införandet av CSRD infördes krav på europeiska standarder för hållbarhetsrapportering, ESRS. Standarderna tas fram i flera steg. Den 31 juli antog EU kommissionen tolv sektorövergripande standarder för hållbarhetsrapportering. För närvarande pågår bl.a. arbete med sektorspecifika standarder, implementeringsvägledning och harmonisering med internationella ramverk.

I detta föredrag berättar Charlotte om pågående utveckling och vad det innebär för rapporteringskraven på svenska företag.

Charlotta Söderlund, EY

Charlotte Söderlund

Charlotte Söderlund är Associate Partner på EY och en av Sveriges främsta experter inom hållbarhetsrapportering. Hon är bl.a. medlem av EFRAGs Sustainability Reporting Board, ledamot i Rådet för finansiell rapportering och ledamot i FAR:s specialistgrupp för hållbarhetsrapportering.

09:40

DET DUBBLA VÄSENTLIGHETSPERSPEKTIVET

Ett centralt begrepp i CSRD är det dubbla väsentlighetsperspektivet. Hållbarhetsrapporten ska innehålla information både om inverkan på miljö och människor, och information om finansiell väsentlighet. Vad innebär det i praktiken, finns det redan i dag några exempel på hur bolagen kommer att redovisa detta? En återkommande fråga är vad är tillräckligt och hur kommer revisorn granska detta. Torbjörn beskriver sina erfarenheter och revisorns roll närmare.
Torbjörn Westman, KPMG

Torbjörn Westman

Torbjörn Westman är Partner inom KPMG Assurance Services och Head of Assurance på KPMG Sverige. Han har över 15 års erfarenhet som riskkonsult och revision av hållbarhetsinformation.

10:10

Kaffe

10:40

VAD ÄR NYTT FRÅN STANDARDSÄTTAREN EFRAG?

EFRAG har i egenskap av teknisk rådgivare till kommissionen ansvaret för att ta fram europeiska standarder för hållbarhet. Det sektorövergripande standarderna är antagna av kommissionen och för närvarande pågår arbete med att ta fram sektorspecifika standarder. EFRAG har även fått i uppdrag att lämna stöd till upprättare av hållbarhetsrapporter och andra intressenter vid implementeringen av ESRS. Arbete pågår för närvarande med att ta fram olika former av vägledningar.

Presentationen syftar till att ge dig information om arbetet med pågående reglering samt vilket stöd som finns för att ditt företag skall kunna ta fram en rapport av hög kvalité.

Chiara del Prete medverkar via video

11:10

HÅLLBARHETSRAPPORTERING – ETT INVESTERARPERSPEKTIV

Vad innebär företagens hållbarhetsrapportering för investerare? Hur påverkas investeringsbeslut, ägardialoger och ägarstyrning? Elisabet ger sitt perspektiv på fördjupad och förbättrad hållbarhetsrapportering från innehavsbolagen.

Elisabet Jamal Bergström

Elisabet Jamal Bergström är ansvarig för Hållbarhet och Aktivt ägande på SEB Asset Management. Elisabet har mer än 15 års erfarenhet av hållbarhet i finanssektorn med fokus på strategi och investeringar.

11:40

REVISORNS ÖVERSIKTLIGA GRANSKNING AV HÅLLBARHETSRAPPORTEN

Kraven i CSRD innefattar att hållbarhetsrapporten ska granskas översiktligt av en auktoriserad revisor.  Syftet är att säkerställa hållbarhetsinformationens kvalitet och tillgodose intressenternas behov av tillförlitliga beslutsunderlag. I det här passet förklarar vi revisorns roll och ansvar vid granskningen av hållbarhetsrapporten, vad en översiktlig granskning innebär, vilka uttalanden revisorn förväntas göra i granskningsberättelse och vilka faktorer som kan påverka revisorns uttalanden samt tips på hur du kan förbereda dig inför granskningen.

Sara Lissdaniels

Sara Lissdaniels är auktoriserad revisor och hållbarhetsspecialist på FAR. Hon ansvarar för och leder FARs expertnätverk inom hållbarhet.

12:10

LUNCH

13:10

KLIMATARBETE OCH RAPPORTERING PÅ VOLVO: FRÅN FRIVILLIGT TILL REGELSTYRT

Vikten av väsentlighet när alla börjar bry sig om vad som faktiskt står redovisningen. Jonas André från AB Volvo delar med sig av förberedelser och implementering av ESRS.

Jonas André

Jonas är hållbarhetsgeneralist och har hittat in i hållbarhetsvärlden via projektledning och rapportering. Mer formellt är han Corporate Sustainability Director på Volvo Group. Innan han kom till Volvo Group arbetade han på SKF i 11 år. Han har en Post Graduate examen från Cambridge University.

13:50

PANELDEBATT: VÄSENTLIGHET EFTER VÄSENTLIGHETSANALYSEN - HUR HANTERAR VI INFORMATIONENS VÄSENTLIGHET?

När ett företag har fullgjort sin dubbla väsentlighetsanalys återstår frågan: ”vad ska vi nu rapportera?”. Utifrån de ämnen som identifierats i väsentlighetsanalysen behöver en analys göras av vilka upplysningskrav inom de olika standarderna som blir tillämpliga för rapporteringen.
Enligt ESRS 1 ska företaget när det drar slutsatsen att en hållbarhetsfråga är väsentlig till följd av dess väsentlighetsbedömning… lämna upplysningar i enlighet med de upplysningskrav (inklusive tillämpningskrav) som gäller just den hållbarhetsfrågan i den relevanta tematiska och sektorspecifika ESRS”.
Vidare ska företaget när det gäller upplysningar om mått för en väsentlig hållbarhetsfråga … inkludera den information som föreskrivs i ett upplysningskrav, om det bedömer att den informationen är väsentlig, och …får … utelämna den information som föreskrivs i en datapunkt i ett upplysningskrav, om det bedömer att sådan information inte är väsentlig, och drar slutsatsen att sådan information inte behövs för att uppfylla syftet med upplysningskravet.”
Det här brukar omnämnas som att ett företag behöver analysera informationens väsentlighet, eller på engelska materiality of information. 

Det finns ett antal frågor att ställa sig: Hur går en sådan analys till? Hur sätts dessa gränser? Hur görs bedömningarna? Detta ska vår inbjudna panel diskutera under ledning av Mikael Scheja. 

Moderator

Mikael Scheja

Mikael Scheja är Ekonomie Dr, redovisningsspecialist och Partner på PwC där han är ansvarig för hållbarhetsrapportering. Mikael är även medlem av Rådet för finansiell rapporterings Expertpanel och ordförande i PwC´s arbetsgrupp för EU Taxonomin. 

Panel

Markus Håkansson

Markus Håkansson är auktoriserad revisor, affärsrådgivare och Partner på BDO Advisory där han har grundat och utvecklar verksamheten som gruppen Sustainability Audit and Advisory Services bedriver. Markus är ledamot av FAR: s arbetsgrupp för hållbar utveckling och verksam globalt i hållbarhetsfrågor inom BDO.

Emma Ihre

Emma är hållbarhetschef på Embracer Group och har lång och bred erfarenhet av att jobba med hållbart företagande och ansvarsfulla investeringar. Hon har tidigare arbetat som hållbarhetschef på Mannheimer Swartling och har varit ordförande för det svenska nätverket av Global Compact, ett initiativ från FN och näringslivet med syfte att hjälpa företag agera hållbart och ansvarsfullt. Emma är vice ordförande för AP7 och adjungerad styrelseledamot och Investor Ombudsman i hedge fonden Nordkinn Asset Management.

Lotta Sandberg

Lotta Sandberg är Head of Group Sustainability Reporting på SEB. Hon har lång erfarenhet från finanssektorn och har tidigare bl.a. arbetat på Nordea, Swedbank och Svensk Exportkredit.

Ulrika Wedberg

Ulrika Wedberg är Executive Vice President Sustainability & Public Affairs på Billerud. Ulrika har tidigare varit VP Sustainability på Trelleborg och Heads of Sustainable Business på Sandvik.

Ida Bohman Steenberg

Ida Bohman Steenberg, Chief Sustainability Officer, leder det globala hållbarhetsarbetet på Tietoevry. Ida har varit i hållbarhetssvängen i nämare 20 år i olika roller inom exempelvis consulting, finans och energi-branchen. I sin nuvarande roll fokuserar Ida huvuddsakligen på att göra den egna organisationen och dess värdekejda mer hållbar samt att stötta kundteamen så att de sin tur kan möjligöra och accelerera kundernas väg mot deras ofta högt uppsatta hållbarhetsmål via digitala produkter och tjänster.

14:30

Kaffe

15:00

Parallella fördjupningspass

Vänligen se separat program

15:40

Förflyttning till auditorium

15:45

UTFORMNINGEN AV HÅLLBARHETSRAPPORTEN

Svenska företag närmar sig att upprätta sin första rapport i enlighet med CSRD. När man väl gjort den dubbla väsentlighetsanalysen, identifierat alla olika upplysningskrav, lyckats samla in olika data och tänkt igenom sin strategi och kommunikation om mål och policies, hur ska då själva rapporten utformas? Hur stort utrymme har ett företag för att designa och utforma sin rapport och vad bör man tänka på? I det här avslutande föredraget knyts konferensens olika aspekter samman genom en sista diskussion: hur ska allt det vi diskuterat och hört om under dagen uttryckas i företagets rapport? 

Mikael Scheja

Mikael Scheja är Ekonomie Dr, redovisningsspecialist och Partner på PwC där han är ansvarig för hållbarhetsrapportering. Mikael är även medlem av Rådet för finansiell rapporterings Expertpanel och ordförande i PwC´s arbetsgrupp för EU Taxonomin. 

16:30

ORDFÖRANDE SUMMERAR OCH AVSLUTAR KONFERENSEN

Fredrik Walmeus, Deloitte

Fredrik Walméus

Fredrik Walméus är Partner på Deloitte där han ansvarar för Deloittes IFRS Centre of Excellence i Stockholm och arbetar med rådgivning inom finansiell rapportering, IFRS och hållbarhetsrapportering. Fredrik är även verkställande ledamot i Rådet för Finansiell Rapportering och styrelseledamot i EFRAG.